MJ-anlegg - Sporplaner fra virkeligheten
fra MJ-Bladet Nr.4/90
Tekst og tegning: Steinar Jeppestøl

Sperillen (Finsand) stasjon, Sperillbanen

SPERILLEN STASJON
Målestokk 1:2500 (Sjekk originalutgaven for riktige mål)
Sporplanen er i henhold til revisjon av 20.12.1954.
Tracet etter tegn. nr. 1740, Drammen Distrikt, april 1927.

4909 SONGE
Steinar Jeppestøl (sign)

(Klikk på tegningen for større utgave)

Trafikk

Sperillen stasjon er som skapt til et MJ-anlegg. Sporplanen er enkel med et fåtall av spor, men den vil likevel kreve en del skifteoperasjoner i et trafikkspill.

Trafikkgrunnlaget for Sperillbanen var tømmertransport. Sperillbanen ble offisielt åpnet 31.7.1926, og for vanlig drift 2.8.1926. Den hadde da vært i drift fra 1.12.1925 som midlertidig godsbane.

Banen grenet ut fra Hen stasjon på Randfjordbanen og strakte seg 23 km opp til stedet Finsand ved innsjøen Sperillen. Skogeierne oppover Begnadalen ville ha banen forlenget til Lera stasjon på Valdresbanen. Dette ville ha betydd mye for skogeierne i Valdres i transportomkostninger og tid når tømmeret skulle fraktes til Drammensvassdragets papir- og cellulosefabrikker.

Hadde denne forlengelsen blitt gjennomført, ville banen ha fått en lengde på 117 km. Dessverre ble dette ikke noe av. Bilen var kommet frem på arenaen, og sammen med for lite bevilgninger til videre bygging, ble planene om forlengelse skrinlagt for godt.

Trafikken på Sperillbanen var ikke den aller beste, særlig gjaldt dette persontrafikken. Denne trafikken ble nedlagt 1.6.1933, men kom tilbake under krigen. Da var det bedre med godstrafikken. Under og etter krigen var det forholdsvis stor godstrafikk på banen, selv om godstogene for det meste bare gikk to ganger i uken, tirsdag og fredag. Godset som ble fraktet var for det meste tommer og ved. Sperillbanen ble nedlagt fra 1.8.1957.

Materiell/trekkraft

Til å begynne med ble persontogene kjørt med damplok og vogner. Senere ble det satt inn motorvogner av type C-m 13 i persontrafikken. De damploktypene som ble brukt på Sperillbanen var vesentlig typene 18c og 24b. Det er også grunn til å tro at damplok av type 21 ble brukt på banen da Drammens distrikt hadde flere lokomotiver av den typen.

Stasjoner

Sperillbanen hadde 4 stasjoner, Hallingby, Somma, Ringmoen og Sperillen (Finsand). Da det var dampskipstrafikk på innsjøen Sperillen, var Sperillen stasjon utstyrt med dampskipsbrygge.

I neste nummer av MJ-Bladet kommer tegninger av lokstall, godshus, stasjonsbygning og uthus, alle Sperillen stasjon. Dessuten vil det også komme tegninger av endestopper i buttsporene samt vannstender.

MJ-folk! Sett i gang!

Steinar Jeppestøl.

 

Tilbake til startsiden